โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ได้ประกาศจัดตั้งเมื่อ วันที่11 มีนาคม 2520 โดยโครงการปรับปรุงโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดสตูล ตามประกาศใช้แผนการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับใหม่) พุทธศักราช 2520 จัดเป็นโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษาแห่งที่ 2 ของจังหวัดสตูลเปิดเป็นโรงเรียนแบบสหศึกษา
           ในปีแรก เปิดชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.ศ.1) จำนวน 2 ห้องเรียน มีนักเรียน 80 คน ครู 4 คน โดยใช้สถานที่และอาคารของโรงเรียนตลาดพิมาน (วันครู 2503) เป็นการชั่วคราว โดยมีนายมนู แสงเจริญ อาจารย์ 1 โรงเรียนสตูลวิทยา ทำหน้าที่ประสานงานกรมสามัญศึกษาประจำสำนักงานการศึกษาธิการจังหวัดสตูล มารักษาการในตำแหน่งครูใหญ่
          3 กุมภาพันธ์ 2521 ได้ย้ายสถานที่เรียนจากโรงเรียนตลาดพิมาน (วันครู 2503) มาอยู่เลขที่ 2 ถนนสตูลธานี ตำบลพิมาน จังหวัดสตูล มีเนื้อที่ทั้งหมด 25 ไร่ 83 ตารางวา โดยใช้อาคารเรียนของโรงเรียนสตูลวิทยา ซึ่งย้ายไปอยู่แห่งใหม่ที่ตำบลคลองขุด 
          ปี พ.ศ.2523 นายเทียนสุข ตั้งจิตต์ศีล ได้มอบที่ดินจำนวน 2 ไร่ 15 ตารางวา ซึ่งตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4 ตำบลคลองขุด อำเภอเมือง จังหวัดสตูล เพื่อใช้เป็นที่ปลูกสร้างบ้านพักครู 
          ปี พ.ศ.2525 ได้รับอนุมัติให้เปิดเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 3 ห้องเรียน มีนักเรียน 1,537 คน ครู 80 คน
สภาพปัจจุบัน มีอาคารเรียนและอาคารประกอบดังนี้
          ปี พ.ศ.2521 อาคารเรียนแบบ 318 จำนวน 18 ห้องเรียน 
          ปี พ.ศ.2526  อาคารเรียนแบบ 424 จำนวน 24 ห้องเรียน
          ปี พ.ศ.2527 และปี พ.ศ.2535 อาคารโรงฝึกงานแบบ 102/27 จำนวน 3 หลัง อาคารโรงพละศึกษา จำนวน 1 หลัง
          ปี พ.ศ.2538 อาคารเรียนแบบ 318 ล/30 (อาคารเรียน 3) จำนวน 18 ห้องเรียน นอกจากนี้ยังมีบ้านพักผู้บริหาร 1 หลัง บ้านพักครู 3 หลัง และบ้านพักนักการ 1 หลัง

 

ปรัชญา อุดมการณ์

          โรงเรียนยึดหลักปรัชญาการสอน 3 องค์ประกอบ คือ 

          “ช่างคิด ช่างทำ มีน้ำใจ”

          หมายถึง การสอนให้นักเรียนคิดเป็น ทำเป็นและมีคุณธรรม น้ำใจที่ดีงาม

คติพจน์

          โรงเรียนยึดแนวทางในการอยู่ร่วมกัน 3 อง๕ืประกอบ คือการยึดถือ

           ."สะอาด สามัคคี มีน้ำใจ"

สีประจำโรงเรียน

           "เทา – แดง"

           หมายถึง ความรักในปัญญา หรือความรักในความใฝ่รู

 
ตราเครื่องหมายประจำโรงเรียน
 

ความหมาย     1. คบเพลิง หนังสือ หมายถึง แสงสว่าง เปรียบได้ดั่งปัญญา

                                2. วงเวียน ไม้ฉาก หมายถึง สัญลักษณ์ของความมีอาชีพ

                                3. ห่วง หมายถึง ความรัก ความสามัคคี ความผูกพัน 


Comment

Comment:

Tweet